Program

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Programı

3 Ekim Çarşamba
17:00 Açılış Kokteyli (Zemin Kat: Erdemir Kongre Salonu)

4 Ekim Perşembe
9:30-10:15 Açılış ve Protokol Konuşmaları (Zemin Kat: Erdemir Kongre Salonu)

10:30-12:30 Açılış Oturumu (Zemin Kat: Erdemir Kongre Salonu)
Oturum Başlığı: 2000’li Yıllarda Sendikacılığın Sorunları ve Çözüm Arayışları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kutal (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu (Ankara Üniversitesi)
Disiplinimizin Dili Üstüne: Kavram İnşasında Algı Etkisi mi Olgu Temeli mi?
Prof. Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi)
2010’larda Türkiye’de Sendikacılığın Temel Eğilim ve Dinamikleri
Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:45 Paralel oturumlar
Sendikacılık-1 (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler (Anadolu Üniversitesi)
Yeni Sanayi Coğrafyalarında Emek ve Sendikacılık: Kayseri Örneği; İbrahim Gündoğdu (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
Dünyada ve Türkiye’de Genç İşçilerin Sendikalaşmasına Yönelik Sendikal Faaliyetler; Özgür Topkaya (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Türkiye’de Sendikalı İşçilerin Maddi Yaşam Koşulları ve Sendikal Eylem İlişkisi: Sendikacılık Hareketinin Geleceği İçin Kimi Soru ve Cevaplar; Serkan Öngel (Gaziantep Üniversitesi), Denizcan Kutlu (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)
Kiralık İşçilik ve Sendikalaşmaya Olası Etkileri; Aykut Günel (Selüloz-İş Sendikası)
John Kelly’nin Mobilizasyon Teorisi Yirmi Yaşında Sendikalar İçin Hâla Yeni mi?; Sadık Kılıç (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Sosyal Politika-1 (A Katı: Çelik Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fevzi Demir (Yaşar Üniversitesi)
Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi Bağlamında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Sosyal Koruma Tabanları; Mustafa Aykaç (Marmara Üniversitesi), Güven Murat (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Türkiye'de 1980 Sonrası Sağlık Politikalarında Dönüşüm ve Sağlık Harcamalarına Etkisi; Hatice Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Abdullah Özdemir (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
İşsizlik Sigortası Fonlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması; Güven Murat (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi), Duygu Açık (Yozgat Bozok Üniversitesi)
Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı; Ali Kemal Nurdoğan (Süleyman Demirel Üniversitesi), Mustafa Öztürk (Süleyman Demirel Üniversitesi), Murşit Işık (Süleyman Demirel Üniversitesi) 
Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Analizi: Bir Devlet Hastanesi Örneği; Öznur Yavan (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

15:45-16:00 Kahve Arası

16:00-17:30 Paralel oturumlar
Sendikacılık-2 (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker Dereli (Işık Üniversitesi)
Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Metal Sektöründe Bir Araştırma; Ahmet Gökçe (Gümüşhane Üniversitesi), Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Sendikal Haklar Bağlamında Küresel Çerçeve Sözleşmelerinin Uygulanabilirliği: Türkiye'de H&M Sendikal Örgütlenme Pratiği; Emirali Karadoğan (Tez-Koop İş Sendikası)
İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının Sendika Çokluğu ve Sendika Tekliği İlkelerine Bakışı; Kemal Yıldız (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi), Emre Kerim Yıldız (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
Deniz İşkolunda Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar; Hasan Pekdemir (Türkiye Denizciler Sendikası)
Zonguldak Maden Havzası’ndaki İşçi Eylemlerinin Yansımaları; Turhan Oral (Genel Maden İşçileri Sendikası)

Çalışma Ekonomisi-1 (A Katı: Çelik Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Okakın (Marmara Üniversitesi)
İş Yerindeki Bilgisayarların Özel Amaçlı Kullanımı (Sanal Kaytarma) Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme; Fatih Karcıoğlu (Erzurum Atatürk Üniversitesi), Ceyhun Serçemeli (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Orta Gelir Tuzağından Çıkma Yolunda Yetişkin Becerileri: PIAAC 2012-2015 Verileri; Caner Özdemir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
Bir Taş Kömürü İşletmesinde Çalışanların Tükenmişlik Algıları: Örgütsel Faktörler Açısından Bir Değerlendirme; Neslihan Okakın (Marmara Üniversitesi), Berrin Kara-Ürek (Marmara Üniversitesi)
İşçilerin Sosyal Medya Paylaşımlarının İşveren Tarafından Denetimi ve İş İlişkisine Etkisi; Orhan Ürüncan Yücel (Ankara Üniversitesi)

17:00 TTK Armutçuk Ocağı Maden Gezisi (İsteyen katılımcılar için)

5 Ekim Cuma

9:00-10:30 Paralel oturumlar
Sosyal Politika-2 (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay Hekimler (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)
Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Kadınlar; Çağla Ünlütürk-Ulutaş (Pamukkale Üniversitesi), Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)
Bugünden Geleceğe Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Uyum ve İstihdam Sorunu: Ankara İlinde Bir Nitel Araştırma; İlkay Savcı (Ankara Üniversitesi)
Katı Atık Toplayıcılarının Sınıfsal Konumların Analizi: Ankara Örneği; Serter Oran (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
Avrupa Sosyal Şartının Uygulanmasında Toplu Şikayet Mekanizmasının Rolüne İlişkin Değerlendirmeler; Berrin Ceylan Ataman (Altınbaş Üniversitesi)
10’uncu Yılında Sosyal Güvenlik Reformu (2008-2018): Sorunlar ve Öneriler; Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Çalışma Hayatında Kadın (A Katı: Çelik Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Endüstri İlişkileri Taraflarının Kadın Algısı: Durum ve Tespitler; Hülya Uzuner Duransoy (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Toplumun Kadına Bakışı; Gülşen Çetin Aydın (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi), Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller; İlknur Karaarslan (Kırklareli Üniversitesi), İskender Gümüş (Kırklareli Üniversitesi), Muhammet Atalay (Kırklareli Üniversitesi), Yeşim Can (Kırklareli Üniversitesi)

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:30 Paralel oturumlar
Çalışma Ekonomisi-2 (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman (Altınbaş Üniversitesi)
İşkur'un Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği; Hatice Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Piraye Öykü Gökçe (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Üniversite Kariyer Merkezlerinde Personel Sorunsalı: Kim Yönetiyor? Kim Çalışıyor?; Müge Ersoy-Kart (Ankara Üniversitesi), Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi), Selahiddin Öğülmüş (Ankara Üniversitesi), Özgür Güldü (Ankara Üniversitesi), Merve Arslan (Ankara Üniversitesi), Sedat Gelibolu (Muş Alparslan Üniversitesi) 
Türkiye'de Talep Yönlü İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi; Murat Atan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Erdem Cam (ÇASGEM), Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi)
Eksik İstihdam ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Erzurum Örneği; Ahmet Güney (Erzurum Atatürk Üniversitesi), Harun Sıçrar (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Sosyal Politika-3 (A Katı: Çelik Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Toplum Yararına Program Kapsamında İstihdam Edilen Bireylerin Program Sonunda İş Piyasalarına Girişlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma; Abdülkadir Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımda Etkin mi? Türkiye Ekonomisi için Nedensellik Analizi; Utku Altunöz (Sinop Üniversitesi), Funda Çondur (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi; Yeliz Yeşil (Trakya Üniversitesi), Bülent Arpat (Pamukkale Üniversitesi)
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği; Elif Yüksel Oktay (Yalova Üniversitesi), Kutluğ Kağan Karahan (Yalova Üniversitesi), Yusuf Ziya Yıldırım (Yalova Üniversitesi), Abdullah Selim Doğan (Yalova Üniversitesi)

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:15 Paralel Oturumlar
Endüstri 4.0 (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müge Ersoy Kart (Ankara Üniversitesi)
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile Birlikte Gelen Kadın Dijital Dönüşüm Liderleri (CDO); Ruhal Samanlı (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Barış Öztuna (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Türkiye'de Sanayi 4.0 Konusunda Yayınlanan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Metasentez Çalışması; Didem Kayahan Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Abdulkadir Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
İşgücünün Yerini Düşgücü mi Alacak: Kan Alma Ünitesinde Yapay Zeka Kullanımı; H. Hakan Sakaoğlu (9 Eylül Üniversitesi), Özlem Çakır (9 Eylül Üniversitesi)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (A Katı: Çelik Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serkan Odaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yönetici Perspektifinden Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine Katılımı: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği; Bülent Arpat (Pamukkale Üniversitesi), Yılmaz Özkan (Sakarya Üniversitesi)
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği: Manisa Örneği; Ergün Metin (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

15:15-15:30 Kahve Arası

15:30-17:00 ÇEEİ Bölümleri Forumu (A Katı: Kömür Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp Bedir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

19:00 Gala Yemeği (Zemin Kat: Erdemir Kongre Salonu)

6 Ekim Cumartesi- Sosyal Program
10:00 Otelden Çıkış
11:00 Eğitim Ocağı Maden Gezisi
12:00 Maden Müzesi ve Maden Şehitliği Gezisi
13:00 Gökgöl Mağarası Gezisi
14:00 Öğle Yemeği
15:00 Otele Dönüş/ Ayrılış