YAZIM KURALLARI

     GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI


            BİLDİRİ BAŞLIĞI

            Yazarın Adı Soyadı* (Dipnotta Ünvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, Mail adresi şeklinde belirtilmelidir)

            Yazarın Adı Soyadı** (Dipnotta Ünvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, Mail adresi şeklindebelirtilmelidir)

            Yazarın Adı Soyadı*** (Dipnotta Ünvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, Mail adresi şeklindebelirtilmelidir)


            ÖZET

            Çalışmanın amacı, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçları içeren ve en fazla 150 kelimeden oluşan bir özete yer verilmelidir.

            Anahtar Kelimeler: En az 3; en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.


            İNGİLİZCE BAŞLIK

           

            ABSTRACT

            Abstract should be included that purpose of study, used methods and findings and it’s limited of maximum 150 words.

            Keywords: Min. 3 and max. 5 keywords should be included.


            GİRİŞ

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, özgün nitelikleri ve çalışmanın alt bölümlerinden bahsedilmelidir. Giriş bölümü en fazla 250 kelimeden  oluşmalıdır.


            İLGİLİ YAZIN:

İlgili yazın bölümünde çalışmanın dayandığı kuramsal boyut ve bu konuda ortaya konan destekleyici ve karşıt görüşlere yer verilmelidir. Bu bölüm en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.


            YÖNTEM

Çalışmada kullanılan yöntem, veri toplama ve analiz biçimlerinden bahsedilmelidir. Yöntem bölümü en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır.


            BULGULAR VE SONUÇ

Çalışmada ulaşılan veya beklenilen sonuçlar ve bunların nasıl değerlendirilebileceği hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölüm en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.


            KAYNAKÇA

            - Kullanılan kaynaklar metin içi atıf (parantez – tarih) yöntemiyle gösterilmelidir.

            - Kaynakça hazırlanırken aşağıdaki örneklere uyulmalıdır.

            Tek Yazarlı Kitap:

            Kelly, J. (1998). Rethinking industrial relations: mobilization, collectivism and long waves. London: Routledge.

            Işıklı, A.(2005). Sendikacılık ve Siyaset. 6.Baskı, Ankara: İmge.

            İki Yazarlı Kitap:

            Blyton, P., & Turnbull, P. (2004). The dynamics of employee relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

            Tuna, O.,& Yalçıntaş, N. (1999). Sosyal siyaset, İstanbul: Filiz Kitabevi.

            İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Rueschemeyer, D., Stephens, E. H. & Stephens, J. D. (1992). Capitalist development and democracy. Chicago: University of Chicago Press.

            Kitap Bölümü:

Bryson, A., Gomez, R., & Willman, P. (2004). The end of affair? The decline in employers' propensity to unionize. In J. Kelly, P. Willman (Eds.), Union organization and activity (pp.129-149). London: Routledge.

            Çeviri Kitap:

            Durkheim, E. (2014). Toplumsal işbölümü. 2. Baskı, (Çev. Ö. Ozankaya), İstanbul: Cem Yayınevi.

            Kurum Yayını:

            Türk-İş (1968). Ekmek-barış-özgürlük, dünya sendikacılık hareketinin tarihi. Yayın No: 59, Ankara.

            Makale:

            Fındıkoğlu, Z. H. (1948). Sosyalizm ve içtimai siyaset. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 1,106-125. 

            Frege, C. M., & Kelly, J. (2003). Union revitalization strategies in comparative perspective. European Journal of Industrial Relations9(1), 7- 24.

            Tebliğ veya Konferans Bildirisi:

            Kılıç, S. & Yüksel, B. (2017). Sendikalar örgütlenme ile ilgili ne yapıyor? Türk-İş, DİSK ve Hak-İş örnekleri, 18. Çalışma Ekonomisi ve             Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, 158-162.

            İnternet Kaynakları:

            Çelik, A. (2014). AKP'nin on yılında sendikalar ve sendikasızlaştırma. Heinrich Böll Stiftung, Erişim Tarihi: 05.07.2017,  https://tr.boell.org/sites/default/files/downloads/AZIZ_CELIK.pdf

Economist (2015). Capital freeze index, Retrieved June 5, 2017, from https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/capital-freeze-index


            Not: Tam metin bildiriler için yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız.